Privacyverklaring

U deelt bepaalde persoonsgegevens met Meerwijk Allister Groep B.V. zodat onze medewerkers u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Meerwijk Allister Groep B.V. laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).                                 

De persoonsgegevens die Meerwijk Allister Groep B.V. verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen, die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens
Meerwijk Allister Groep B.V. volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

  • rechtmatig, behoorlijk en transparant;
  • uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
  • niet meer of langer dan noodzakelijk;
  • juist, actueel en vertrouwelijk;
  • passende technische en organisatorische beveiliging.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

  • klantacceptatie;
  • het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
  • om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;
  • communicatie in het kader van de dienstverlening.

Bewaartermijn
Meerwijk Allister Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Beveiliging
Meerwijk Allister Groep B.V. neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de medewerkers.

Delen
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

Meerwijk Allister Groep B.V. slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU.

Partners
Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft Meerwijk Allister Groep B.V. met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd.

Klachten & toezicht
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of Meerwijk Allister Groep B.V. de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die Meerwijk Allister Groep B.V. van u verwerkt, kunt u schriftelijk of per e-mail een informatieverzoek indienen.

Meerwijk Allister Groep B.V.
Stationsplein 62
3743 KM  BAARN

U krijgt van ons binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op Meerwijk Allister Groep B.V.

Wijzigingen aan deze verklaring
Meerwijk Allister Groep B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

Laatste wijziging: 22-05-2018